Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark

En gennemgang af indsatserne gennem to årtier af Thomas Bjerg

I Danmark har der gennem en længere årrække været fokus på at forebygge højresvingsulykker. Både myndigheder,
brancheorganisationer og transporterhvervet har bidraget til arbejdet, og det har givet et unikt udgangspunkt for at mindske de alvorlige højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler.

I slutningen af 1990’erne var der flere år, hvor op mod 40 cyklister kom til skade eller mistede livet i højresvingsulykker. Det skabte øget fokus på netop denne type trafikulykke.

I 2005 tog indsatsen for at bekæmpe højresvingsulykker for alvor fart, da trafikministeren nedsatte et nyt  samarbejdsforum, samtidig med at han bad Havarikommissionen for Vejtrafikulykker om at lave en dybdeanalyse af højresvingsulykker. Det skulle forebygge de alvorlige ulykker.

Samarbejdsforummet fik navnet Spejlgruppen – senere Højresvingsgruppen – og indsatsen gav mærkbare resultater. Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister er mere end halveret siden slutningen af 1990’erne, så der i 2017 var 15 cyklister, som kom til skade eller mistede livet i en ulykke med en højresvingende lastbil.

Gruppens brede sammensætning har gjort den stærk, fordi dens medlemmer kan se på nye forslag fra mange vinkler og interesser. Derfor har den også vakt opsigt i udlandet.

Dette hæfte gør status over mange af de indsatser, der er gjort både på nationalt og kommunalt niveau, og det beskriver de erfaringer, som aktørerne har gjort sig undervejs i processen. Det viser også, hvordan højresvingsulykker påvirker alle involverede parter, og at både lastbilchauffører og cyklister tager sagen meget alvorligt.

Hæftet er bygget op omkring fem temaer. Det første tema fortæller om den historiske baggrund for at intensivere bekæmpelse af højresvingsulykker. Her kan du også finde en tidslinje over indsatserne. De fire efterfølgende temaer viser, hvordan aktørerne har samarbejdet inden for forskellige områder med bekæmpelse af højresvingsulykker. Det handler blandt andet om:

  • Samarbejdet i Højresvingsgruppen
  • Kampagneindsatser
  • Involvering af transporterhvervet
  • Vejtekniske forbedringer

Højresvingsgruppen er stadig aktiv og arbejder videre med at informere om og forebygge højresvingsulykker i Danmark.  Gruppens næste skridt bliver at udvide fokusområdet til alle ulykker mellem større køretøjer og lette trafikanter. Gruppen fortsætter imidlertid under navnet, Højresvingsgruppen.

Om hæftet

  • Udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med Højresvingsgruppen og Thomas Bjerg
  • Målgruppe
  • Udgivet som led i indsatsen for at informere om og forebygge højresvingsulykker i Danmark
  • Hæfte på 32 sider
  • Udgivet af Vejdirektoratet i November 2018